Vítejte, můžete se přihlásit nebo zaregistrovat.

Jazyk: Čeština Čeština

Měna: Česká koruna

eBrasny.cz

0 položka(y) - 0 Kč

Váš nákupní košík je prázdný!

Reklamační řád

Záruční podmínky a reklamační řád společnosti artbox, s.r.o. se sídlem Svinaře 114, 267 28, IČO: 27643212, DIČ: CZ27643212. Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 121050 (dále jen „prodávající“)

1/ Základní ustanovení
Účelem těchto záručních podmínek a reklamačního řádu (dále jen "reklamační řád") je stanovení a upravení rozsahu, podmínek a způsobu uplatnění nároků kupujících z odpovědnosti za vady u zboží prodaného obchodní společností artbox, s.r.o., a to jak ve vztazích občanskoprávních, tak i vztazích obchodněprávních.

Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

2/ Doklady

 1. Při prodeji obdrží kupující ke zboží daňový doklad (kterým je prodejka, faktura nebo paragon), dodací list (prodejku) s uvedenými kódy zboží, který zároveň slouží jako záruční list.
 2. Neúplný nebo neoprávněně změněný (zejm. přepisovaný) záruční, nebo dodací list je neplatný.

3/ Záruka

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené výhradně u společnosti artbox, s.r.o.
 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou na dodacím listu označující výrobek (kód, popis), vždy však minimálně v délce 24 měsíců.
 3. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 4. Neprodleně po obdržení zboží (zásilky) je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistí závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím, je povinen ihned telefonicky nebo e-mailem kontaktovat prodávajícího.
 5. Oznámení je třeba učinit okamžitě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavujete se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

4/ Omezení záruky

 1. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena nebo se všeobecnými zásadami, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu zboží (výrobku), na závady vzniklé nesprávnou přepravou nebo nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než neobvyklých podmínek, na závady vzniklé fyzickým poškozením, neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením.
 2. Jakýkoli nárok ze záruky je oprávněn uplatnit kupující (zákazník), který je uveden v dokladech o prodeji zboží (či poskytnutém plnění), záruku není možno postoupit třetí osobě.

5/ Reklamace

 1. Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje v provozovně prodávajícího: artbox, s.r.o.,Strakonická ev.č. 72 (areál Tuzex), 150 00 Praha 5, Česká republika anebo zasláním na adresu sídla společnosti: artbox, s.r.o., Svinaře 114, 267 28, Česká republika.
 2. Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (GLS, PPL, DPD a pod.).
 3. Pokud bude reklamace zaslána dobírkou, nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.
 4. Pro uplatnění reklamace je třeba doložit doklad o nákupu zboží (faktura, prodejka), dodací list a přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním, za jakých podmínek se závada projevuje).
 5. Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. 
 6. Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či autorizovaného servisu, tedy doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodávající obdržel - osobním předáním nebo poštovním balíkem).
 7. Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat).
 8. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.
 9. Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato od kupujícího přímo v provozovně společnosti a pokud kupující souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.
 10. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.
 11. Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické či e-mailové domluvy. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodávajícího zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodávající obdržel od kupujícího).
 12. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy zboží převzal; nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen podle reklamačního protokolu po skončení opravy zboží vyzvednout. Od oznámení o ukončení opravy je kupující povinen si zboží vyzvednout do 5ti pracovních dnů.
 13. V případě neoprávněné (zamítnuté) reklamace se záruční doba neprodlužuje o dobu posouzení oprávněnosti reklamace; není rozhodné, po jakou dobu si zákazník takto posouzený výrobek nepřevezme. O zamítnutí reklamace musí být vhodným způsobem informován (telefonicky nebo e-mailem).

6/ Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.1.2008 a platí na území České a Slovenské republiky